Obchodní podmínky/Условия договора

 

Obcodní podmínky cestovní agentury Chech Best plus s.r.o.

Условия предоставления услуг туристического агентства Chech Best plus s.r.o.

platné ode dne 1.01.2014

действительно от 1.01.2014
 
1.Úvodní ustanovení
1.Общие условия
 
1.1 Všeobecné smluvní podmínky ( dále jen „podmínky“) cestovní agentury Chech Best plus
 (dále jen „CA“)  jsou platné pro všechny výlety a služby cestovního ruchu (dále jen „zájezdy“), jejichž pořadatelem nebo sprostředkovatelem  je CA.
1.1 Условия о предоставлении услуг(далее только"Условия")  туристического агентства Chech Best plus (далее только "ТА") действительны для всех экскурсий и услуг туристического движения (далее только "Туры") , орагнизатором которых или посредником в реализации которых является ТА
 
1.2 Podmínky CA tvoří nedílnou součást cestovní přihlášky nebo jiné smlouvy či objednávky
uzavřené mezi zákazníkem a CA.
1.2 Условия ТА являют собой неделимую часть туристической заявки или другого договора или заказа между заказчиком и ТА
 
2.Účastníci smluvního vztahu
2. Участники договора
 
2.1 Účastníky smluvního vztahu jsou CA se sídlem nam. Přatelství  1518/3, 120 00 Praha-Hostivař IČ: 241 95 111 a zákazník, kterým může být jak fyzická, tak i právnická osoba (dále jen „zákazník“)
2.1 Участниками договора являются ТА , юридический адрес nam. Přatelství  1518/3, 120 00 Praha-Hostivař IČ: 241 95 111 и клиент , которым может быть как физическое так и юридическое лицо (далее "Заказчик")
 
2.2 Smluvní vztah mezi CA a Zákazníkem se řídí cestovní přihláškou nebo jinou smlouvou či
objednávkou, Podmínkami a platnými právními předpisy.
2.2 Договорные обязанности между ТА и Заказчиком руководствуются  заказом туриста  или иным договором , Условиями и действительными правовыми преписаниями
 
3.Předmět smluvního vztahu
3. Предмет договорных обязанностей
 
3.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji Zájezdů.
3.1 Эти Условия регулируют права и обязанности договорных сторон при продаже Туров
 
4.Vznik smluvního vztahu
4. Возникновение  договорных обязанностей
 
4.1 Smluvní vztah mezi CA a Zákazníkem vzniká na základě podepsané cestovní přihlášky (dále
jen „přihlášky“) nebo odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek CA
www.czvpodarоk.com (dále jen „objednávky“) (společně též „smlouvy“).
4.1 Договорные обязанности между ТА и  Заказчиком возникает на основе подписанной завки (далее "Заявки") или отправлением заказа  с помощью сайта ТА www.czvpodarоk.com ( далее "Заказ") (вместе "Договор")
 
4.2 Podpisem Přihlášky nebo odesláním Objednávky  Zákazník prohlašuje, že byl řádně
seznámen s obsahem Smlouvy, Podmínkami, ceníkem, stornopoplatky a souhlasí s nimi
zcela a bez výhrad.
4.2 Подписанием Заявки или отправлением Заказа, Заказчик тем самим заявляет о том , что был ознакомлен  с пунктами и содержанием Договора, Условиями , ценником , условиями оплаты отступных  и согласен с ними полностью и без исключений
 
4.3 Zákazník odpovídá zcela za věcnou i formální správnost Smlouvy, zejména za správné
uvedení svých osobních údajů, volby termínu Zájezdu i dalších služeb.
4.3 Заказчик отвечает в полной мере за предоставленные им сведения , касающиеся личных данных , терминов Тура и других услуг
 
4.4 CA si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít se Zákazníkem Smlouvu, která obsahuje nesprávné,
rozporuplné nebo neúplné údaje. CA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku
nesprávnosti údajů poskytnutých Zákazníkem.
4.5 ТА оставляет за собой право отказать Заказчику в установлении Договора , если он содержит неправильные, несогласующиеся , неполные сведения. ТА не отвечает за возможные убытки , возникшие в результате неисправных сведений , предоставленных Заказчиком.
 
5.Cenové a platební podmínky
5.Ценовые и платежные условия
 
5.1 Zákazník je povinen uhradit cenu Zájezdu nebo služby před jejím poskytnutím. Jakákoliv
platba dle Smlouvy se považuje za řádně uhrazenou v hotovosti nebo okamžikem připsání této na účet CA .
5.1 Заказчик должен оплатить цену Тура или услуги перед его реализацией. Любая оплата согласно Договора считается  исправно проведенной - будь то наличными деньгами или перевода  на счет ТА 
 
5.2 V případě nedodržení stanoveného termínu splatnosti ceny Zájezdu nebo služby je CA
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinnen uhradit
odstupné (stornopoplatky).
5.3 В случае несоблюдения  установленного термина оплаты цены Тура или услуг, ТА имеет право нарушить Договор . Заказчик в таком случае обязан компенсировать  отступные.
 
5.3 Právo účasti Zákazníka na Zájezdu nebo právo čerpání objednaných služeb vzniká
zaplacením ceny Zájezdu nebo objednaných služeb.
5.3 Заказчик имеет право принять участие в Туре или воспользоваться заказанными услугами после оплаты цены Тура или заказанных услуг.
 
5.4 CA si vyhrazuje právo odmítnout účast Zákazníka na Zájezdu v případě, kdy ten zaplatil
zcela, řádně a včas cenu Zájezdu na účet zprostředkovatele  a však zprostředkovatel je v prodlení s úhradou svého splatného závazku vůči CA. 
5.4 ТА оставляет за собой право  отказать Заказчику в Туре в случае если тот оплатил полностью, исправно цену Тура на счет посредника , который продлевает термин  оплаты своих платежных обязательств по отношению к ТА.
 
5.5V takovém případě CA oznámí Zákazníkovi tuto skutečnost bez prodlení, nejpozději však ve
lhůtě do 24 hodin před termínem Zájezdu, a to na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve
Smlouvě. Tím není dotčeno právo Zákazníka požadovat po zprostředkovateli náhradu škody.
CA neodpovídá za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku prodlení
zprostředkovatele s úhradou závazku vůči CA.
5.5 В таком случае ТА немедленно поставит в известность Заказчика о создавшейся ситуации не позже чем 24 часа до начала Тура, сообщив Заказчику на указанный им в Договоре е-майл. Этим не ограничивается право Заказчика от посредника возмещения убытков. ТА не отвечает за предполаемые убытки , возникшие для Заказчика в результате продления оплаты посредником плятежных обязательств по отношению к ТА.
 
6.Změna termínu Zájezdu
6. Изменения термина Тура
 
6.1 CA si vyhrazuje právo na změnu termínu Zájezdu 
6.1 ТА оставляет за собой право изменения терминов Тура
 
6.2 CA v takovém případě bez prodlení informuje Zákazníka o změně termínu odjezdu a to
v termínu do 1 až 5 dnů před plánovaným termínem Zájezdu.
6.2 ТА в таком случае немедленно информирует Заказчика о изменении термина не позже 1-5 дней до планированного ранне начала Тура.
 
6.3 Zákazník má právo požádat CA o změnu termínu Zájezdu, nejpozději však ve lhůtě do  2
kalendářních dnů před termínem Zájezdu. Změna termínu na přání Zákazníka je platná pouze za předpokladu, že bude potvrzena ze strany CA 
6.3 Заказчик имеет право потребовать от ТА изменения термина Тура не позже 2 календарных дней перед термином Тура. Изменение термина по желанию Заказчика возможно только после согласования с ТА .
 
7.Změna programu
7. Изменение программы
 
7.1 CA si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění změnit nebo upravit program Zájezdюu.
7.1 ТА оставляет за собой право и без предварительного предупреждения  изменить или откорректировать Тур.
 
8.Odstoupení od Smlouvy
8. Отступление от Договора
 
8.1 CA je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů porušení povinností Zákazníkem nebo
zrušením Zájezdu či objednaných služeb.
8.1 ТА имеет право отступить от Договора в результате нарушения Заказчиком своих обязанностей или  же отменой Тура или заказанных услуг
 
8.2 Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy odešle CA na emailovou, případně kontaktní
adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvě, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají
okamžikem odeslání.
8.2 ТА посылает письменное уведомление  на е-майл, контактный адрес, указанный Заказчиком в Договоре,  об отступе от Договора и отступные условия  вступают в действие с момента отправки этого письменного уведомления
 
8.3 Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před čerpáním zájezdu nebo
objednaných služeb, a to bez udání důvodu.
8.3 Заказчик имеет право отступить от Договора в любое время до начала Тура /оказания услуг , не указывая причину.
 
8.4 Písemné oznámení odstoupení od Smlouvy odešle Zákazník CA na emailovou adresu
czvpodarok@seznam.cz, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení.
8.4 Письменное уведомление отступа от Договора Заказчик посылает ТА на е-майловый адрес czvpodarok@seznam.cz ; при чем  отступные условия  вступают в действие со дня получения этого письменного уведомления от Заказчика
 
8.5 Není-li důvodem odstoupení Zákazníka od Smlouvy porušení povinnosti CA stanovené
Smlouvou nebo odstoupí-li CA od Smlouvy před zahájením Zájezdu nebo čerpáním
objednaných služeb z důvodu porušení povinnosti Zákazníkem dle těchto Podmínek, je
Zákazník povinen zaplatit CA odstupné stanovené v odst. 7.1 těchto Podmínek.
8.5 Если причиной отступа Заказчиком от Договора не является нарушение обязанностей ТА , указанных в Договоре или же ТА отступит от Договора перед началом Тура/оказанием заказанных услуг по причине нарушения  обязанностей Заказчиком согласно этих Условий , то Заказчик обязан оплатить ТА отступные , обусловленные пунктом 7.1 этих Условий
 
9.Odstupné (stornopoplatky)
9.Отступные
 
9.1 Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením od Smlouvy a okamžikem nástupu na
Zájezd nebo čerpání objednaných služeb: 
Více než 3 dní - 50% z ceny Zájezdu
1 a méně -  100% z ceny Zájezdu
9.1 Отступные составляют ,если термин между отступлением от Договора и моментом начала Тура или оказания заказанных услуг :
более нежели 3 дня - 50 % от цены Тура
1 или менее - 100% от цены Тура
 
10.Reklamace
10. Рекламация 
 
10.1 V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, které byly sjednány ve
Smlouvě s CA, vzniká Zákazníkovi právo na uplatnění reklamace.
10.1 В случае некачественно предоставленных или не предоставленных услуг , обусловленных в Договоре с ТА , Заказчик имет право на рекламацию
 
10.2 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu.
10.2 Заказчик должен сделать рекламацию во время и без лишнего промедления
 
10.3 Uplatnění reklamace musí být vždy v písemné podobě s uvedením data, předmětu
reklamace a určení způsobu vyřízení reklamace.
10.3 Рекламация должна быть сделана в письменной форме с указанием даты , предмета рекламации и уточнить способ решения рекламации 
 
10.4 Zákazník je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k řešení reklamce.
10.4 Заказчик должен принимать активное участие в решении рекламации
 
10.5 Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, příp. následek není závislý na vůli, činnosti a
postupu CA nebo okolnosti , které jsou na straně Zаkazníka, na jejichž základě Zákazník
zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CA zabezpečené služby, nevzniká nárok
na vrácení ceny nebo slevy z ceny.
10.5 Если причины , по которым не был реализован  Тур, заказаные и оплаченные  Заказчиком ТА  услуги, возникли не по умыслу, вине ТА , то  ТА имеет право не возвращать цену или скидку от цены за  не реализованный  Тур, заказаные и оплаченные  Заказчиком ТА  услуги 
 
11.Pojištění
11. Страховка
 
11.1 Součástí Zájezdů není pojištění Zákazníka pro cesty, ani pojištění pro případ, že Zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
11.1 В цену Тура не входит  дорожное страхование Заказчика, а также страхование на случай если у  Заказчика возникнут расходы  в связи с отступление от Договора.
 
11.2 Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty, vč. pojištění pro případ, že Zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. CA na vyžádání Zákazníka taková
pojištění při uzavírání Smlouvy zprostředkuje.
11.2 Заказчик имеет возможность приобрести дорожное страхование , в том числе на случай возникновения расходов  в связи с отступление от Договора. ТА как посредник, по желанию Заказчика, обеспечит ему такого рода страховку .
 
11.3 Pokud Zákazník nevyužije možnosti uzavření pojištění pro cesty, ani pojištění pro případ, že
Zákazníkovi vzniknou náklady spojené s odstoupením od Smlouvy, prostřednictvím CA nebo
pokud nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na vědomí, že nese sám
plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.
11.3 Если Заказчик не воспользуется с помощью ТА или индивидуально возможностью приобретения  дорожной страховки или же  страховки  на случай возникновения рассходов , вызванных отступлением от Договора , то Заказчик должен понимать , что берет  на себя полную ответственность за расходы и последствия с этим связанные 
 
11.4 В определенных случаях , когда ТА выступает как посредник  выбранных  и оплаченных Заказчиком  услуг , страховым полисом Заказчика обеспечивает организатор этих услуг
 
12.Souhlas se zpracováním osobních údajů
12. Согласие с использованием личных данных
 
12.1 Zákazník, jakožto subjekt údajů, jednoznačně a dobrovolně souhlasí se shromažďováním,
uchováním a zpracováním osobních údajů, jak automatizovaně, tak i ručně zpracovávané
prostřednictvím CA, jakožto správcem údajů, pro účely plnění Smlouvy a pro zasílání
obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt
údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní
informace správcem nadále zasílány. Zákazník, jakožto subjekt údajů, dále prohlašuje, že si
je vědom svých práv podle zákona č. 480/2004 Sb., , o ochraně osobních údajů.
Zákazník bere na vědomí, že v případě, že se rozhodne své osobní údaje nebo souhlas
s jejich zpracováním neposkytnout pro účely plnění Smlouvy, nebude moci být smluvní
vztah uzavřen.
12.1 Заказчик , как субъект данных ,  добровольно дает свое согласие на использование, охрану  личных данных ,автоматически и вручную использованных распорядителем  (ТА) для установления Договора , деловой переписки с Заказчиком, коммерческих предложений с помощью електронных средств  согласно закона č. 480/2004 Sb. до того времени, пока Заказчик не пошлет информацию распорядителю о том, что не желает получать коммерческую информацию; Заказчик , как субъект данных, также заявляет о том , что знаком со своими правами согласно закона č. 480/2004 Sb. об охране личных данных.
Заказчик  должен понимать, что при отсутсвии  личных данных Заказчика не возможно установление договорных отношений
 
12.2 CA, jakožto správce údajů, prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k
němuž byly shromážděny. 
12.2 ТА ,как распорядитель данных, заявляет о том, что личные данные Заказчика будут использоваться только с целями ,обусловленными в пункте 12.1  
 
13.Závěrečná ustanovení
13.Заключение
 
13.1 Veškeré právní vztahy mezi CA a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
13.1 Все правовые отношения между ТА и Заказчиком подчиняются действующим законам Чешской Республики
 
13.2 Jakékoliv spory mezi CA a Zákazníkem budou řešeny smírnou cestou. Pokud nedojde 
smírnou cestou k nápravě, může se kterákoliv strana obrátit na věcně a místně příslušný soud.
13.2 Все споры между ТА и Заказчиком будут решаться путем договоренностей в противном случае каждая из сторон может обратиться в местный суд 
 
13.3 Komunikace mezi CA a Zákazníkem se uskutečňuje v jazyce ruském.
13.3 Общение между ТА и Заказчиком проходит на русском языке.
 
13.4 Pro účely doručování Zákazník souhlasí s doručováním na emailovou, případně kontaktní
adresu, kterou ve Smlouvě uvedl, pokud písemně nesdělí CA adresu pro doručovaní jinou.
13.4 Для контактирования Заказчик дает согласие на использование е-майлового  или контактного адреса , указанного им в Договоре (пока в письменной форме не укажет иной адрес)
 
13.5 Zákazník souhlasí s doručováním na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě s účinky
písemné zásilky.
13.5 Заказчик согласен с получением на е- майловый адрес , указанный в Договоре , информации , отправляемой ТА.